Comprobar E-mail

Averigua si un e-mail o dominio de correo es desechable o está en una lista negra.